2020-05-26     Eweliny, Jana, Pawła        

Ostatnie dni konsultacji społecznych - zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym!

Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce zaprasza wszystkich mieszkańców zainteresowanych wspieraniem rozwoju lokalnego, do udziału w konsultacjach społecznych dla zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020.


 


KONSULTACJE SPOŁECZNE 
dla zadania realizowanego w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA – Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020.
 

Zadanie polega na wyremontowaniu oraz wyposażeniu istniejącego zabytkowego budynku w celu stworzenia Multimedialnego Centrum Regionalnego. Będzie to miejsce, gdzie zgromadzona zostanie wiedza na temat naszego miasta zarówno w formie tradycyjnych artefaktów, ale również w formie multimedialnej (filmy, wirtualne mapy, stanowiska multimedialne, skany zdjęć i dokumentów itp.). W tym miejscu zlokalizowany zostanie również dział Regionalny Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce.  W pierwszej fazie projektu planowane jest „odzyskanie” zabytkowej przestrzeni. Stworzenie miejsca na: różnego rodzaju wykłady, prelekcje, spotkania, lekcje regionalne; zbiory działu regionalnego, artefakty i dokumenty przekazane lub odnalezione – pokazane w różnej formie (artefakty, dokumenty, książki – zbiory pisane, drukowane oraz zbioryw formie różnie prezentowanych multimediów, często w formie interaktywnej).

Priorytet Infrastruktura bibliotek 2016 – 2020 realizuje następujące cele szczegółowe Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa:

  • Dostosowanie bazy infrastrukturalnej bibliotek publicznych do zmieniających się potrzeb i standardów; 

  • Stworzenie warunków lokalowych do rozwijania nowych funkcji bibliotek publicznych;

  • Zwiększenie poziomu atrakcyjności usług bibliotecznych, między innymi poprzez odpowiednie wyposażenie bibliotek; 

  • Dokonanie zmian w infrastrukturze bibliotek przez ich dostosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych;

  • Rozwój partnerstwa publiczno – społecznego, a także partnerstwa pomiędzy instytucjami publicznymi (także szkołami) na rzecz czytelnictwa społeczności lokalnej

Konsultacje będą prowadzone od dnia 9 kwietnia  2019 r. do dnia 10 maja 2019 r.

Uwagi, wnioski i opinie można składać w formie pisemnej w siedzibie głównej Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce  (Plac Skulimowskiego 3, 32-020 Wieliczka) do dnia 10 maja 2019 r. r. Dostępna jest również ankieta na stronie
www.bibilioteka.wieliczka.eu oraz w formie papierowej w siedzibie biblioteki i jej filiach.

ANKIETA DO POBRANIA