2018-10-22     Halki, Filipa, Przybysława     "Kto chce rozkoszować się radością - musi ją dzielić. Szczęście bowiem narodziło się jako jedno z bliźniat " - George Gordon Byron    


Triatlon kulturalny w Dobranowicach

8 stycznia uczniowie klas gimnazjalnych z Dobranowic spotkali się z dr hab. Jarosławem Stolickim z Wydziału Historycznego UJ i wysłuchali wykładu o Janie III Sobieskim w ramach projektu „Triatlon kulturalny z polonistyką i historią UJ”.

W ramach projektu w 5 gimnazjach w gminie Wieliczka w roku szkolnym 2017/2018  zostaną przeprowadzone po 3 zajęcia dotyczące języka polskiego, historii Polski oraz historii kultury lub historii sztuki. Poprowadzą je pracownicy naukowi oraz doktoranci Wydziału Polonistyki oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Realizacja projektu możliwa jest dzięki porozumieniu zawartemu na jesieni 2017 r..

Podczas wykładu uczniowie dowiedzieli się o pochodzeniu i historii rodzinnej Jana III Sobieskiego, sarmaty i magnata na dworze w Wilanowie. Przy okazji omawiania postaci Jana III Sobieskiego uczniowie mogli także poznać cechy tzw. sarmaty (np. charakter, edukacja, Grand Tour). Profesor omówił dorastanie Jania III Sobieskiego, jego edukację, ale przede wszystkim ukazał jego drogę do zyskania takiego poważania wśród szlachty polskiej, iż na sejmie elekcyjnym w 1674 roku obrała go  królem. Podczas wykładu Profesor w płynny sposób omówił role, jakie odgrywał Jan III podczas powstania Chmielnickiego, walk z Kozakami w 2 połowie XVII wieku, jego postawę „mściciela”, która wiązała się m. in. ze śmiercią brata Marka z rąk Kozaków, stanowisko hetmana Wielkiego Koronnego, postawę wobec Kazimierza Wielkiego (zdrada, a następnie powrót pod jego rozkazy), słynna znajomość z Marią Kazimierą (polski romans wszechczasów), wzrost popularności po zwycięstwie w bitwie pod Podhajcami i pod Chocimiem. Nie można było mówiąc o Janie III Sobieskim zapomnieć o wojnie z Imperium Osmańskim i zwycięstwie pod Wiedniem. Omówiona została szczególna rola Jana III Sobieskiego, jego wcześniejszej ostrzeżenia i przewidywania dot. zagrożenia tureckiego dla Europy. Po krótce przeanalizowano także zasadność udziału polskiego wojska w  obrony Wiednia i jej konsekwencje dla Polski.

W Dobranowicach odbędzie się w ramach projektu jeszcze dwoje zajęć: z historii sztuki oraz z języka polskiego.

Autor: AK